SZODMSZE

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

2019-09-29 08:01

A Szakszervezetek Országos Diákművelődési Szövetsége Egyesület (továbbiakban SZODMSZE) adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója. 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön, mint a SZODMSZE tagja – azaz a  SZODMSZE tevékenységét támogató vagy arról rendszeres tájékoztatást igénylő tagja, személyes adatai a SZODMSZE által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen. 

Személyes adatokat kezelünk Önről. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a  tagság vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a  tagok adatai az adatkezelésében szinte mindig összefüggenek különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít. 

A jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak. A SZODMSZE, mint adatkezelő (1068 Budapest Városligeti fasor 46-48 Tel: 06 30 586 9089, E-mail: kaszlaci58@gmail.com) a  tagsággal kapcsolatos ügyekben, illetve a weboldal látogatások esetén különös figyelmet fordít a tagok, illetve a weboldal látogatók személyes adatainak védelmére. A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Mit és miért kezelünk? 

A SZODMSZE- az erre rendszeresített tagnyilvántartásában a tagok által kitöltött nyilatkozatban rögzített  személyes adatok szerepelnek.

Az adatkezelés célja ebben az esetben, a kezelt adatok tekintetében az Önnel mint a SZODMSZE tagjával való kapcsolattartás, az Ön tájékoztatása a SZODMSZE tevékenységéről és rendezvényeiről. Az adatkezelés jogalapja az, hogy a) az az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén a diákművelődési célú  szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont], b) az az Önnel való nem rendszeres kapcsolattartás esetén az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve ennek visszavonása esetén az Ön neve, a lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe, az e-mailcíme és a hozzájáruló nyilatkozat (a továbbiakban ezek együtt: a tiltó lista adatai) esetében az, hogy ez az egyesület  jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].

A  SZODMSZE Öntől e körben személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulást kizárólag a következő formákban kér: a) személyes kapcsolat keretében személyazonosító okmánnyal történt azonosítást követően, amelynek keretében a SZODMSZE képviselője az okmányait megtekinti, de azokról másolatot nem készít és nem kezel, b) elektronikusan, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételét a SZODMSZE az Ön által megadott e-mailcímen visszaigazolja, majd ezt követően Önnek a visszaigazoló üzenetre adott válaszban kell megerősítenie hozzájárulási szándékát. A SZODMSZE a tiltó lista adatait elkülönítetten, kizárólag abból a célból kezeli, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudja, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtette. Ha Ön a tiltó listán szerepel, akkor az Ön számára a SZODMSZE – az adatok kezelésével összefüggő jogainak gyakorlásával kapcsolatos információkon túl – semmilyen megkeresést nem küld.

Amennyiben be kíván lépni a SZODMSZE-be, a SZODMSZE az Ön személyes adatai közül a)  tagságával kapcsolatos adatként az Ön nevét, születési idejét, születési helyét, az anyja születési nevét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, adószámát, tagságának tényét, a  tagdíjára (annak mértékére, megfizetésére vonatkozó információkat, az egyesületben betöltött tisztségét és a testületeinek ülésein és egyéb fórumokon önkéntesen kifejtett véleményét és szavazatának tartalmát, b) kapcsolattartási adatként az Ön e-mail címét és telefonszámát.  

c) Ön által a SZODMSZE-nek átadott okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb információkat kezeljük. Az adatkezelés célja a fenti a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében az Önt SZODMSZE tagként megillető jogok gyakorlásának biztosítása és az Önt egyesületi tagként terhelő kötelezettségek teljesítésének elősegítése és ellenőrzése illeti meg.

Az adatkezelés jogalapja 

az, hogy a) a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett vagy törvényi kötelezettség alapján a nyilvántartást vezető bírósághoz egyébként benyújtott adatok – így különösen a közgyűlési, küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és a tagjegyzék adatai, valamint annak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége esetében az egyesület, illetve a szervezeti egység képviselőjének azonosító adatai, továbbá a szervezet vezető tisztségviselőjének azonosító adatai – tekintetében a szervezet jelentős közérdek alapján fennálló törvényi kötelezettségét végrehajtsa [GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont], b) az az a) pont alá nem tartozó, a szervezet működésével összefüggő és kapcsolattartási adatok esetében szervezeti célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont], c) az a szakszervezet által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok esetében az Ön által a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve ennek visszavonása esetén abban a körben, ahol ez fennáll, a szakszervezet jogi igényei előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont]. A SZODMSZE által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok esetében a SZODMSZE az adatok Ön által történő átadásakor az azokat hordozó iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok szükségesek-e a szolgáltatás nyújtásához. A szolgáltatás nyújtásához nem szükséges iratokat a SZODMSZE az azokon szereplő adatok rögzítése nélkül visszajuttatja 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a SZODMSZE székhely:1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48,) nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó u. 27, 1055; képviseli, SZODMSZE Képviselő, egyben adatfeldolgozó: Demeter László; kapcsolattartási e-mailcím: kaszlaci58@gmail.com kapcsolattartási telefonszám: (06 30 586 9089) – az alábbi tevékenységet végzi: tagnyilvántartó kezelése; hírlevél kiküldése. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót is igénybe vehet: adatkezeléséről részletesen az alábbi tájékoztatóból tájékozódhat.

A Leonart Bt Könyvelőiroda.  – az alábbi tevékenységet végzi: Az egyesület naprakész könyvelését, kettős könyvvitel szabályai szerint. Az éves és egyéb időszakos bevallások elkészítését, éves beszámoló elkészítését, tagdíjbefizetések könyvelését.

Cím: 2517. Kesztölc, Esztergomi út 47. Bernáthné Simonek Ilona könyvelő

Molax Informatikai Szolgáltató és Könyvelő Bt. – az alábbi tevékenységet végzi:

Honlapkezelés, Fotók, videók rögzítése a honlapon.

1141. Budapest Szederkény utca 7. Alexa Miklós

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Ön nevéhez, tagsága tényéhez, adataihoz személyazonosságának és tagságának ellenőrzése után, a  SZODMSZE által kezelt adatokhoz csak az egyesület vezető tisztviselői és feladatkörrel rendelkező tagjai férnek hozzá.

Meddig kezeljük az Ön adatait? 

A SZODMSZE  a szervezeti tagságával kapcsolatos adatokat és a kapcsolattartási adatokat az egyesületi  tagság megszűnését követő öt évig őrzi meg. Ha a fenti határidők leteltekor akár a SZODMSZE, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során a SZODMSZE igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását? 

Ön a SZODMSZE tagságával kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben a SZODMSZE ezeket az adatokat haladéktalanul törli, illetve azok felhasználását kérésének megfelelően korlátozza. Ilyen esetben  biztosítjuk az adatok azonnali törlését. Az adatok törlését írásban kell lemondani. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz? 

Ön tájékoztatást kérhet a SZODMSZE-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az ön regisztrált emailcíméről küldött e-mailben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mailcímen vagy a 06 30 586 9089 telefonszámon jelezze az egyesület elnöke felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat


 

Jelen nyilatkozat a SZODMSZE tagság elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adatait kezelje. A SZODMSZE tag bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a SZODMSZE tag által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tag felelős.

Az adatkezelő a SZODMSZE tag által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a  tag kifejezetten hozzájárul illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a tag személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a  tagot haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: kaszlaci58@gmail.com

 

 Budapest, 2018. május 22.

 

© 2024. szodmsze.hu | Szakszervezetek Országos Diákművelődési Szövetsége | Adatvédelmi szabályzat